تنظیمات

تنظیمات شامل :

  1. قطع و وصل کردن موزیک زمینه
  2. خارج شدن یا logout از بازی
  3. راهنما
  4. صدای داخلی بازی