پیام ها

پیامها به دو بخش تقسیم می شود :

  • پیامها
  • فروشگاه

پیامها : توسط برنامه و یا ادمین برای شما ارسال می شود

 

پیامهای فروشگاه : اطلاعات خریدهای شما ارسال می شود