ایجاد اتاق جدید

در این قسمت با زدن کلید اتاق جدید می توانید با دوستان و فایمل بصورت خصوصی و یا حتی عمومی بازی کنید

پس از زدن کلید این تنظیمات را انجام دهید تا اتاق ایجاد شود

1- نوع ورودی : که به دو صورت الماس و سکه می باشد

2- مقدار : که تعداد الماس و سکه در بازی را مشخص می کند

3- چند نفر : این اتاق با چند نفر بازیکن انجام شود

4- اندازه زمین : ابعاد زمین بازی را مشخص می کند

5- اتاق خصوص : با زدن تیک این گزینه اتاق ایجاد شده توسط شما خصوصی می شود